KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Home / Thông Báo / KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Ngày 12.01.2014: Chương trình “GALA SALES”

Ngày 23.3.2014: Chương trình “GIAI ĐIỆU SẺ CHIA” lần 16

Ngày 18.05.2014: Chương trình “DẠ TIỆC SẺ CHIA” lần 3

Ngày 30.08.2014: Chương trình “ƯƠM MẦM NHỮNG ƯỚC MƠ XANH” năm 2014

Ngày 21.12.2014: Chương trình “GIAI ĐIỆU SẺ CHIA” lần 17

 

Trân trọng,

Ban điều hành hội từ thiện Nốt Lặng

Leave a Comment

Đóng Góp